תקנון

בס"ד
תקנון קייטנת לאה
1. אנו מאשרים כי במידה ובננו/בתנו צורך/ת ריטלין או תרופה דומה במהלך שנת הלימודים,הטיפול יינתן לילד/ה גם בקייטנה.
2. התוכנית כפופה לשינויים בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים)ביטחון, מזג אוויר, בטיחות וכו' חוזר מנכ"ל קייטנות משרד החינוך
3.ההשתתפות בפעילות הקייטנה בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה ואו רישום בטופס מקוון.
4. .ציוד אישי: הנהלת הקייטנה או עובדיה, אינם אחראית בכל צורה שהיא על אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישי. הילדים נדרשים שלא להביא טלפנים  ניידים, משחקים אלקטרוניים ודברי ערך ).הטלפונים הינם גורם המפריע לפעילות השוטפת של הקייטנה. ידוע לנו שביטוח הקייטנה, אינו מכסה אובדן או נזק לציוד אישי.
5. בעיות משמעת :ידוע לי כי במידה ותהיינה בעיות משמעת חריגות בקייטנה, אם בנך/בתך כי סיכן/ה את שלומו/ה או בטחונו/ה ו/או סיכן את שלומם וביטחונם, של המשתתפים האחרים או שהפר/ה את הוראות  מנהל/רכז/מדריך הקייטנה ו/או פגע/ה באלימות מילולית או פיזית  בקייטן/ית אחר בקייטנה או בצוות העובדים. בשל המפורט, מנהל הקייטנה רשאי להפסיק השתתפות בנכם / בתכם בפעילות הקייטנה. חיוב התשלום יהיה על פי מספר הימים שהילד השתתף בפועל בתוספת 10%מסכום התשלום הכללי.היתרה תוחזר להורה במהלך 14 ימים מיום הוצאת הילד.
טרם הוצאת הילד/ה, יתקיימו התנאים הבאים: א. שיחת אזהרה בין המדריך לילד, ב. שיחת בירור ואזהרה בין המדריך+ הרכז לילד,      ג. שיחת טלפונית של המדריך עם  אחד מהוריו של הילד/ה. ד. שיחה טלפונית בין הרכז/ת להורה.. הוצאת הילד תצא לפועל במידה והילד לא שיפר את הנדרש.
6.לקיחת,ילד/ה מאתר הקייטנה יתבצע ע"י אישור בכתב בלבד הכולל שם + מספר ת.ז והצגתו לרכז הקייטנה ובאישורו. תהליך זה יארך כרבע שעה מרגע ההגעה ועד למתן אישור סופי של כל הדרגים הנדרשים למתן האישור. בהגיעכם,הנכם מתבקשים להיאזר בסבלנות.
7.ידוע לי כי האירועים בקייטנה מצולמים ולא תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדיה.
8.הודעות בתקשורת אלקטרונית : אני מאשר וידוע לי כי הנהלת הקייטנה תעביר במסגרת ההודעות שיועברו לגבי הקייטנה / הצעות שיווקיות שונות באמצעות הודעות בתקשורת אלקטרונית למכשירים הניידים ו/או לאימייל הורי הילדים, כאשר ידוע לי שעומדת לי הזכות על פי חוק לפנות להנהלה ולדרוש הפסקת משלוח ההודעות.
9. רישום עובד ארגון / וועד עובדים :במידה והעובד לא יאושר על ידי הארגון ואו הוועד, ההורה מתחייב להשלים את הסכום המלא.
10.נהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת.
א. יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות בכתב: למייל,באחריות ההורה לוודא לקבל אישור שפנייתו התקבלה ובכתב תשובה במייל חוזר.
ב. הודעת ביטול עד 14 ימים ממועד הרישום ולא יאוחר מ- 14 יום לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 5% מהסכום המלא.
ג. ביטול לאחר 14 יום מהרשמה ואו 14 ימים עד 7 ימים לפתיחת הקייטנה, יתקבל החזר מלא בניכוי 10% דמי ביטול לכל ילד
ד. ביטול הקייטנה במהלך שבוע שלפני פתיחת הקייטנה, או בשבוע הראשון של הקייטנה, יבוצע החזר של 50% מסכום המחיר המלא.

ה. להודעת ביטול הקייטנה מהשבוע השני, לא יבוצע כל החזר.
ה. בגין ימי היעדרות, (גם מסיבות של מחלה ), לא יוחזר כל תשלום .
תקנון קורונה 
1. ביטול יתקבל אך ורק בהמשך להודעה אישית של משרד הבריאות ולהלן תנאי הביטול:
2. הלקוח יציג את הודעת משרד הבריאות ויחויב על הימים אשר השתתף  בפועל לפי חלק יחסי, בתוספת 30% מסך כלל העסקה.הזיכוי יינתן עבור תקופת הבידוד  בלבד החל מהיום השלישי .
3. במקרים אשר הנהלת הקייטנה תקבל הוראה ממשרד הבריאות, להקפיא את כלל הפעילות לכלל הילדים למספר ימים, הנהלת הקייטנה תעשה כל מאמץ להשלים את הימים בהמשך.
4. במקרים חלק מילדי הקייטנה יכנסו לבידוד ההורים יזוכו לפי חלק יחסי של ימי ההיעדרות בקיזוז עמלת סליקה ופלטפורמה בסך 15%.
5. במידה ופעילות הקייטנה תופסק לחלוטין, ההורים יזוכו לפי חלק יחסי של הימים אשר נותרו בקיזוז עמלה בסך 15%.
ביטול הקייטנה  בשל מצב חירום:

במידה והקייטנה לא תפתח בכלל, בעקבות הוראות הממשלה (מלחמה וכדומה ),ההורים יזוכו בניכוי 15% מסך העסקה הכוללת.

הנהלת הקייטנה ,תנסה לקיים את הקייטנה מספר ימים מאוחר יותר. 

צור קשר
להצעה מיוחדת השאר עכשיו פרטים

קידום אתרים לעסקים קידום אתרים לעסקים